خبر روز

یوتاب مد ویژن

UtabMv

english persian

یوتاب مد ویژن

نمایندگی ها
مقاله ماه

                                        مقایسه شکل موج،انرژی و جریان در دستگاههای الکتروشوک

اخبار نمایندگی ها
Lucas 2
Lucas 2
دستگاه اتوماتیک ماساژ قلبی محصول کمپانی فیزیوکنترل آمریکا ...
TRUE CPR
TRUE CPR
سیستم راهنمای احیای قلبی و ریوی ...
ناسا
ناسا
اولین AED در فضا ...
پد الکتروشوک
پد الکتروشوک
مناسب برای کلیه دستگاه های الکتروشوک ...